Vedtekter

Vedtektene er Pedagogstudentenes øverste styrende dokument og regulerer organisasjonens virke.

– Revidert på Landsmøtet 2019

§ 1 Formål

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon for studentmedlemmer i Utdanningsforbundet. Organisasjonen skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser og studentenes særlige interesser i Utdanningsforbundet.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet skal utforme sin egen politikk i tråd med grunnleggende verdier i Utdanningsforbundet.

Pedagogstudentene er en partipolitisk uavhengig organisasjon som skal arbeide for å ivareta medlemmenes studentrettigheter og profesjonsfaglige interesser.
Organisasjonen skal fremme bevissthet rundt og engasjement for saker knyttet til lærer- og pedagogutdanningene, lærerprofesjonen og betydningen av å være organisert.

§ 2 Medlemskap

§ 3 Styringsdokumenter

§ 4 Organer og valg

§ 5 Landsmøtet

Landsmøtet er organisasjonens øverste besluttende organ og avholdes ordinært én gang per år innen utgangen av april inneværende år.

Landsmøtet består av landsstyret og inntil 81 delegater. Fordelingsnøkkel av delegater vedtas av landsstyret, og hvert aktive lokallag skal være sikret én delegat.

§ 6 Landsstyret

Landsstyret er det øverste besluttende organ mellom landsmøtene og møtes minst fem ganger mellom hvert landsmøte.

Landsstyret består av arbeidsutvalget, og én landsstyrerepresentant fra hvert aktive lokallag.

§ 7 Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget er det øverste besluttende organ mellom landsstyremøtene og er Pedagogstudentenes utøvende organ. Arbeidsutvalget står ansvarlig overfor landsstyret og landsmøtet. Sakspapirer skal sendes ut minst én uke før møtestart.

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og fem studentmedlemmer.

§ 8 Lokallag

Medlemmene ved et enkelt studiested utgjør et lokallag. Et studiested er en utdanningsinstitusjons lokaliteter innenfor en bestemt kommune. Det kan være flere lokallag per utdanningsinstitusjon.

§ 9 Årsmøter i lokallagene

Lokallagets årsmøte er det øverste besluttende organ i lokallaget. Dette skal holdes innen 15. februar inneværende år og innkalles med minst 14 dagers varsel. Protokollen til årsmøtet skal sendes til arbeidsutvalget og offentliggjøres.

§ 10 Habilitet

Et medlem i et av Pedagogstudentenes organ kan regnes som inhabil dersom det foreligger forhold som kan svekke tilliten til personens upartiskhet. Det skal legges vekt på om avgjørelse kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for medlemmet selv, eller medlemmet nærstående. Institusjonstilhørighet og politisk ståsted medfører som hovedregel ikke inhabilitet.

§ 11 Lukkede møter

Et organ i Pedagogstudentene kan med kvalifisert flertall bestemme å lukke møter i det gitte organet i enkeltsaker.

§ 12 Mistillit

Mistillitsforslag kan stilles og vedtas dersom en mener at den omvarslede har utført et grovt brudd på Pedagogstudentenes organisatoriske eller politiske styringsdokumenter, eller av andre tungtveiende grunner ikke bør inneha sitt tillitsverv.

§ 13 Vedtak i organisasjonen

§ 14 Samarbeid med Utdanningsforbundet

§ 15 Om vedtektene

Vedtektene kan endres av landsmøtet med kvalifisert flertall (2/3), og skal godkjennes av Utdanningsforbundets sentralstyre. Uttalelse fra landsmøte i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet skal følge saken.

Landsstyret kan fastsette nærmere retningslinjer.

Kontrollkomiteen skal komme med en uttalelse til endringsforslagene.

Fotnoter

  1. i saker som omhandler revisjon av mandater, kan komiteer og utvalg uttale seg om sitt mandat.
  2. Vedtektene behandles minst hvert tredje år i sin helhet, med mulighet for å behandle hele eller deler av vedtektene hvert år.
  3. Prinsipprogrammet vedtas for tre år med mulighet for revidering hvert år.
  4. Dersom noen vil ha sin avvikende mening ført i protokollen må en levere en protokolltilførsel. Protokolltilførsler må meldes innen behandlingen av saken er avsluttet, og leveres skriftlig til møteledelsen innen møtets slutt. Disse bekjentgjøres straks fra møteledelsen.
  5. Dersom det i innstillinger foreligger mindretallsforslag som ønskes fremmet videre, kan enkelte eller hele mindretallet av de stemmeberettigede skriftlig melde dette. Dette er en dissens, og må meldes innen behandlingen av saken er avsluttet og leveres møteledelsen innen møteslutt.
Les mer om: